Odlehčovací centrum

Základní informace

Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Odlehčovacího centra je poskytování ubytování, stravování, sociálních
a zdravotních služeb seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, která o seniora jinak pečuje, případně pokud tato osoba potřebuje provést úpravu žadatelova přirozeného domácího prostředí.

Cílem služby je poskytovat sociální služby způsobem, který minimalizuje omezení práv uživatelů, podporovat uživatele při uplatňování jejich přání, představ a osobních cílů, vytvářet uživatelům kvalitní zázemí se zajištěnou podporou, respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, podporovat přirozené vazby uživatelů s jejich rodinou, vytvářet bezpečné prostředí pro uživatele poskytováním odborné sociální
a zdravotní péče.

Komu je služba určena

Seniorům, kteří dosáhli minimálně 60let věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Podrobný popis realizace služby

Služba, v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje následující činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovacím centrum je zařízením s nepřetržitým celoročním provozem, poskytující uživatelům bezpečné, důstojné a klidné pobytové prostředí se stálou přítomností zdravotnického a pečovatelského personálu.

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby pro seniory, kteří žijí ve vlastní domácnosti a kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, nebo osoba jim blízká. Poskytujeme podporu právě pečující rodině, která po přechodnou dobu není schopna péči zajistit (potřebný odpočinek, regenerace sil, nemoc pečujícího, či jiné důvody), kdy převezmeme péči o seniora, který se po uplynutí doby trvání smlouvy vrátí do svého domácího prostředí.

Sociální služba je poskytována formou pobytovou, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu na dobu určitou s délkou trvání do 3 měsíců s možností prodloužení.

Celková kapacita odlehčovací služby je 10 lůžek.

Zařázení nabízí ubytování ve dvou čtyř a jednom dvou lůžkovém pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny TV, skříní, elektrickým polohovatelným lůžkem, nočním stolkem s polohovatelnou odkládací plochou, umyvadlem, zrcadlem, zvukovým signalizačním zařízením (sestra - pacient) pro okamžité přivolání ošetřovatelského personálu. Lůžka jsou vybavena moderními antidekubitálními matracemi.

Společné koupelny jsou moderně vybavené hydraulickými pomůckami pro zvýšený komfort při asistovaném provádění hygieny včetně hydraulického zvedacího zařízení.

Všechny pokoje, koupelny a společenské prostory zařízení a přilehlého venkovního prostoru, včetně teras v poschodí, jsou řešeny jako bezbariérové.

Strava je podávána pětkrát či šestkrát denně, zahrnuje dietní varianty jídel (přísně šetřící, racionální a diabetické). Strava klientů je připravována vlastní kuchyní. Strava je podávána v jídelně nebo dle přání uživatele na pokoji.

Praní prádla a jeho drobné opravy zajišťuje organizace ve vlastní prádelně, která je součástí zařízení.

Každodenní úklid je zajištěn několika zaměstnanci společnosti.

Kromě zaopatření pečovatelským personálem a zdravotními sestrami jsou klienti pod pravidelným lékařským dohledem, který zajišťuje docházející praktický lékař. V zařízení působí také ergoterapeutka, nutriční terapeutka a v sociální oblasti je klientům k dispozici sociální pracovnice.

V zařízení jsou pravidelně organizovány různé společenské a kulturní akce. Ve všední dny je možné navštěvovat např. výtvarnou dílnu, cvičení paměti, skupinové cvičení na židlích, čtení, zpívání u klavíru, canisterapie a mnohé další společenské aktivity.

Jak se stát uživatelem služby

První kontakt se zájemcem o odlehčovací službu a s jeho rodinou může proběhnout telefonicky, osobně nebo písemně.

Pracovníkem určeným pro jednání se zájemci o službu je Sociální pracovnice Domova pro seniory a Odlehčovacího centra (Mgr. Klára Krybusová, tel. 603 205 396).

O sociální službu zájemce žádá písemně, a to Žádostí o pobytovou odlehčovací službu, která je k dispozici ZDE nebo k vyzvednutí na adrese zařízení. Zároveň s podanou žádostí je nutné doložit Vyjádření ošetřujícího lékaře
o zdravotním stavu žadatele, které může být doplněno o odborné zprávy. Formulář pro Vyjádření lékaře je ke stažení ZDE.

Žádost o službu je vždy po přijetí zaevidována do Evidence žadatelů a je jí přiřazeno evidenční číslo.

Na základě prvního kontaktu je zahájeno jednání o poskytování sociální služby. Jednání se mohou na žádost zájemce zúčastnit další osoby zájemcem určené. Po domluvě se žadatelem je uskutečněno sociální šetření, jehož cílem je komplexní posouzení situace žadatele a zjištění jeho individuálních potřeb a přání. Na základě zjištěných údajů lze upřesnit míru potřebné podpory a péče. Sociální šetření je primárně prováděno v přirozeném sociálním prostředí žadatele, pokud si to žadatel nepřeje jinak.

Během jednání jsou zájemci předány kompletní informace o průběhu a podmínkách poskytované služby. Zájemci jsou předány dokumenty vztahující se k poskytování služby.

Komunikace se zájemci je vždy přizpůsobena potřebám a možnostem zájemce, dle potřeby je doplněna o obrazovou dokumentaci.

Spoluúčast pečujících osob a rodiny při jednání je důležitá a velmi žádoucí.

Pokud nebyly shledány žádné důvody k odmítnutí zájemce o službu a kapacita služby to umožňuje, následuje uzavření smlouvy s žadatelem o službu. V případě plné kapacity je žadatel zařazen do Evidence žadatelů o službu. V případě naplnění následujících důvodů může být žádost o službu odmítnuta:

 • zájemce žádá o službu, na kterou poskytovatel nemá registraci,
 • zájemce nespadá do cílové skupiny,
 • není volná kapacita k poskytnutí požadované sociální služby,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí této služby,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Územní působnost

Služba je určena především obyvatelům hl. m. Prahy.

Úhrada služby

JMS a.s. poskytuje služby podle cen stanovených v Sazebníku úhrad pobytové odlehčovací služby, který je přístupný ke stažení ZDE. Základní činnosti a služby ve smyslu zákona respektují maximální výši úhrady za služby stanovenou prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Úhrada může být měněna jen v oprávněných případech a nemůže překročit sazby závazně stanovené prováděcí vyhláškou. JMS a.s. je povinna v případě změn informovat o takové skutečnosti včas všechny osoby, jichž se změna týká a stejně tak změnu zveřejnit vydáním dodatku příslušného sazebníku nebo vydáním sazebníku nového.


Kontakt:

Janouchova 670, Praha 11

Mgr. Klára Krybusová
sociální pracovnice
Tel.č.: 267 990 151 - volba 2, 2, 1
E-mail: soc@jmsoc.cz