Terénní pečovatelská služba

Základní informace

Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 40 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem poskytování pečovatelské služby je umožnit uživatelům setrvat co nejdéle ve známém domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života a podporovat jejich soběstačnost.

Komu je služba určena

 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková kategorie klientů:

 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladší senioři (65 - 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Co služba obsahuje

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kde je služba poskytována

Pečovatelská služba je poskytována v bytech uživatelů na území MČ Praha 11. Je také poskytována v domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská a v domě s bezbariérovými byty Petýrkova. Služby jsou poskytovány v níže uvedených časových rozpětích:

DPS Šalounova 2025/7 zajištění služby denně od 7:00 do 19:00, včetně S+N

DPS Blatenská 2146/4 zajištění služby denně od 7:00 do 19:00, včetně S+ N

DBB Petýrkova 1952/22 zajištění služby denně ve všední dny od 7:00 do 15:30

Terén zajištění služby denně ve všední dny od 7:00 do 15:30

S+N dovážka obědů

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti o pečovatelskou službu a následně na základě smlouvy o pečovatelské službě, součástí smlouvy je také ceník. Součástí smlouvy je seznam nasmlouvaných úkonů uživatele. Rozsah nasmlouvaných úkonů lze měnit dle individuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele. Nasmlouvané úkony jsou podrobně popsány v jeho individuálním plánu. Individuální plán tvoří s uživatelem klíčový pracovník, plán je pravidelně hodnocen. Při hodnocení individuálního plánu se klade důraz na to, aby se dosáhlo osobního cíle uživatele pečovatelské služby. Uživatelé pečovatelské služby jsou pravidelně informováni o změnách prostřednictvím klíčových pracovníků nebo koordinátorkou pečovatelské služby.

Jak mohu službu zavést

Na základě podané žádosti nebo prvního kontaktu je zahájeno jednání o poskytování sociální služby (jednání se mohou na žádost zájemce zúčastnit další osoby zájemcem určené), na které navazuje po domluvě se zájemcem sociální šetření, jehož cílem je posouzení individuální potřebnost žádané služby. Zájemci jsou předána Základní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, Ceník pečovatelské služby, je seznámen s podmínkami smlouvy, dále s rozsahem poskytovaných úkonů, případně jsou podány další doplňující či rozšiřující informace o službě. Následným krokem v případě kladného rozhodnutí zájemce o sociální službu je uzavření smlouvy se zájemcem o službu nebo jeho zařazení do pořadníku žadatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • služba je poskytována s maximální odborností kvalifikovanými pracovníky, s důrazem na prohubování jejich znalostí a dovedností
 • poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání Uživatele - jedinečný přístup ke každému Uživateli
 • respektování práv Uživatele - zaměstnanci respektují právo Uživatele na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Základních pravidlech poskytování pečovatelské služby
 • flexibilita při poskytování sociální služby
 • diskrétnost mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisí s poskytováním služby

Úhrada za služby

Platby jsou vybírány za skutečně poskytnuté (nebo řádně neodhlášené) pečovatelské úkony v uplynulém měsíci, dle výkazu realizované péče. Platba za vykonané činnosti / úkony se hradí na základě měsíčního vyúčtování, které je uživateli předloženo zpětně. Samotná platba může být uskutečněna:

 • v hotovosti v pokladně Poskytovatele, nebo do rukou zaměstnance Poskytovatele,
 • bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

Stanovená úhrada nesmí přesáhnout maximální přípustnou výši stanovenou prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

Kontakt

Šalounova 2025/7, Praha 4 

Dominika Vránová, DiS
vedoucí pečovatelské služby

tel. č.: 267 990 151 - volba 2, 1, 3
email: teren@jmsoc.cz